KIT Vernieuwt

News

Rijk levert overgangsfinanciering

De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben overeenstemming bereikt over een financiële bijdrage aan het KIT. Hierdoor wordt het voortbestaan van de advies-, onderzoeks- en onderwijsdiensten mogelijk en het loslaten van het Tropenmuseum realiteit. Het Tropenmuseum gaat de toekomst in door te fuseren met Volkenkunde Leiden en Afrikamuseum.

Financiële afspraken
KIT, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben overeenstemming bereikt over een financieel arrangement. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelt eenmalig € 28 mln. beschikbaar. Hiervan is € 11 mln. bestemd voor het museum voor de jaren 2014 en 2015. De overige € 17 mln. is voor diverse kosten zoals het sociaal plan alsook voor de overgang van de onderzoeks-, advies- en onderwijsactiviteiten naar een toekomst zonder structurele financiering van de Rijksoverheid. KIT draagt een deel van de transitiekosten zelf. KIT blijft ook in de toekomst een mogelijke partner voor projecten en opdrachten vanuit de Rijksoverheid.

Overgang collecties
Naast de genoemde € 11 mln. zal de minister van OCW € 5,5 mln. bijdragen aan de exploitatie van het museum in 2016 waarmee het Tropenmuseum in ieder geval open kan blijven tot 2017. Het Tropenmuseum is bezig met de fusie met Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Afrikamuseum in Berg en Dal. Het nieuwe museum – met drie vestigingen – zal vanaf 2017 zelfstandig kunnen meedingen naar rijkssubsidie.
Zodra de fusie rond is, zal het KIT de museale collectie en de papieren erfgoedcollectie overdragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zodat deze collecties voor het publiek behouden kunnen blijven. De papieren erfgoedcollectie wordt vervolgens door de Staat in bruikleen gegeven aan de Universiteit Leiden.

Nieuwe focus KIT
Het ‘Nieuwe KIT’ richt zich op de onderzoeks- en adviesdiensten en opleidingen in het kader van duurzame ontwikkeling en interculturele competenties nodig voor succesvol internationaal werken.

Derk Vermeer, interim bestuurder: ‘Ik ben blij en dankbaar dat we deze afspraken met de Rijksoverheid hebben kunnen maken. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst onze onderzoeks- en adviesdiensten en internationale opleidingen blijven leveren; daar ligt nu onze focus. De afgelopen twee jaar is voor het KIT en de medewerkers een uiterst lastige periode geweest met veel onzekerheid en een ingrijpende reorganisatie. Het verlies van het theater en de bibliotheek waren pijnlijk, en ook het afsplitsen van het Tropenmuseum gaat ons aan het hart, maar we vertrouwen erop dat het te vormen fusie-museum een goede toekomst tegemoet gaat.’

Achtergrond
Het KIT ontving decennialang structurele financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze bijdrage bekostigde kennisontwikkeling, bibliotheek- en informatievoorziening, het Tropenmuseum en het Tropentheater. Deze financiering bedroeg ongeveer 50% van alle inkomsten. Het ministerie heeft in 2011 aangekondigd deze financiering te stoppen. Voor 2013 kwam nog een eenmalige transitiefinanciering. Het KIT heeft als gevolg hiervan in april 2013 een ingrijpende reorganisatie aangekondigd en uitgevoerd. Voor een duurzame toekomst waren nadere afspraken met de Staat nodig.

Historisch moment
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is in 1910 gesticht en sinds 1926 gehuisvest in het monumentale pand aan de Mauritskade in Amsterdam. De veranderingen die nu doorgevoerd worden zijn historisch: museum en kennisinstituut zijn vanaf de stichting integraal verbonden geweest. Vanaf 2014 gaat het museum, zodra de fusie een feit is, verder zoals ook het vernieuwde KIT bestaande uit – juridisch gescheiden – onderzoek, adviesdiensten en onderwijs elk met hun eigen focus en ambitie. Het Tropenmuseum en het ‘Nieuwe KIT’ blijven op de bestaande locaties gehuisvest. KIT blijft daarnaast ook in de toekomst de monumentale congresfaciliteiten en het Tropenhotel exploiteren.

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie: afdeling communicatie KIT, T 020 – 568 8438