ANBI Status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling:  Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Fiscaal nummer: 25.64.476.

Contactgegavens:

Postadres
Postbus 95001
1090 HA Amsterdam
Netherlands

Bezoekadres
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

Centrale receptie & informatie
T + 31 (0)20 568 8711
F + 31 (0)20 69 249 47

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

Op de KIT Bestuur en Management pagina is de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden terug te vinden.

Beleid

KIT is een not-for-profit kennis- en expertise organisatie voor duurzame internationale en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden inkomenslanden (LMIC) en internationale handelsketens. Ons werkgebied omvat onderzoek, advies en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Daarbij gaat het om het verbeteren van gezondheidszorg en van duurzame economische, sociale en organisatorische veranderingen. Het monumentale pand op de Mauritskade te Amsterdam wordt specifiek ingericht als kennis-hub op juist deze werkvelden.

Meer informatie over ons… 

Het beloningsbeleid

KIT beloont zijn medewerkers conform de KIT CAO. Het jaarinkomen van de directeur is conform de normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De leden van de Ledenraad en de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van KIT vindt u in het jaarverslag.

Een financiële verantwoording

Financieel Jaarverslag 2017 (waaronder ongeconsolideerde balans, staat van baten en lasten met toelichting).

Een uitgebreide financiële verantwoording vindt u ook in het jaarverslag.

Statuten van KIT

Koninklijk Instituut voor de Tropen: statuten.