Skip to content

ANBI status

KIT Royal Tropical Institute is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u informatie die vereist is voor KIT’s ANBI-status.

Officiële naam instelling:  Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Fiscaal nummer: 25.64.476.

Contactgegevens:

Postadres
Postbus 95001
1090 HA Amsterdam
Netherlands

Bezoekadres
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

Centrale receptie & informatie
T + 31 (0)20 568 8711
F + 31 (0)20 69 249 47

Doelstelling van KIT

De statuten van KIT voorzien in de volgende doelstellingen (art. 2, lid 1):het verwezenlijken van een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor duurzame internationale en interculturele samenwerking;het met kennis van lokale context bijdragen aan duurzame ontwikkeling en samenwerking alsmede armoedebestrijding en het vergroten in Nederland en daarbuiten van de interesse en steun hiervoor;het bieden van een forum en ontmoetingsfunctie op het gebied van internationale duurzame samenwerking in en tussen verschillende culturele en economische werkelijkheden;het doen van onderzoek, verzorgen van (internationale) opleidingen en andere activiteiten gericht op het versterken van internationale duurzame ontwikkeling;het behoud van het monumentale Koninklijke Instituut voor de Tropen gebouw (Mauritskade 63 te Amsterdam);

en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Volledige Statuten Koninklijk Instituut voor de Tropen

Beleid

KIT is een not-for-profit kennis- en expertise organisatie voor duurzame internationale ontwikkeling en interculturele samenwerking. KIT richt zich op innovatieve en praktische oplossingen met focus op lage- en midden inkomenslanden (LMIC’s) en internationale handelsketens. Ons werkgebied omvat onderzoek, advies, en training & opleiding voor internationale organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten.

Graag verwijzen we naar ons actuele beleidsplan, dat ons beleid en werkgebieden op hoofdlijnen uiteenzet:KIT BeleidsplanBeleidsdocument

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

Op de Bestuur en Management pagina is de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden terug te vinden.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen KIT

Beloningsbeleid

KIT beloont zijn medewerkers conform de KIT CAO. Het jaarinkomen van de directeur is conform de normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De leden van de Ledenraad en de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid recent verslag van de activiteiten van KIT vindt u in het Jaarverslag 2022.

Financiële verantwoording

Financieel Jaarverslag 2022 (waaronder ongeconsolideerde balans, staat van baten en lasten met toelichting)Budget 2023